Вобаста ба иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 14 июли соли 2020, №271 «Дар бораи љорї намудани механизми таъин ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої дар Љумњурии Тољикистон»  ба наќша гирифта шудааст, ки бо мудирони бахшњои њифзи иљтимоии ањолї, раисони идорањои коммуналию  манзилї,  раисони мањалњо, мутахассисон коргузорон оид ба кумакњои унвонии иљтимої, инчунин намояндагони филиалњо ва марказњои хизматрасонии бонки давлатии амонатгузории Љумњурии Тољикистон «Амонатбонк» дар мањалњо дар шањру ноњияњо семинари машварати омўзиши доир карда шавад.

     

 

Маќсади гузаронидани семинари машварати омўзишї ин иловатан  гузаронидани омузиши санадњои меъёри хуќуќи дар самти кумакњои унвонии иљтимої,  фањмонидани ваколатњо ва вазифањои кумитањои мањал, идорањои коммунали манзилї, инчунин бартараф намудани камбудиву норасогињои дар рафти  тањлилу омўзиш ва мониторинг муайян мегарданд мањсуб меёбад. 

 

Вобаста ба ин бо роњбарии муовини директори Агентї Дилшодов Н., “Семинари машварати омўзишї” 15 ва 16 апрели соли 2021 дар маљлисгоњи Агентї  бо 82 нафар барои мудирони бахњои њифзи иљтимоии ањолии  маќомоти иљроияи њокимияти давлатии   ноњияњои Исмоили Сомонї, Шоњмансур, Сино ва Фирдавсии шањри Душанбе ва раисони идорањои коммуналию  манзилї,  раисони мањалњо, мутахассисон коргузорон оид ба кумакњои унвонии иљтимої, инчунин намояндагони нуќтањои ваколатдори хизматрасонии бонки давлатии амонатгузории Љумњурии Тољикистон «Амонатбонк» гузаронида шуд.

 

Дар “Семинари машварати омўзишї”  чунин масъалањо омухта шуданд:

 

- кумакњои унвонии иљтимої, шаклњои он ва тартиби расонидани кумакњои фаврии якваќтаи иљтимої ба оилањои камбизоат;

 

- Тартиби таъин, маблаѓгузорї ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат;

 

- ќадамњои амалї дар раванди татбиќи механизми таъин ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат;

 

-таќсими ваколатњо дар раванди татбиќи механизми таъин ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої аз љумла: ваколатњои Љамоати дењот ё шањрак, идораҳои коммуналию манзилї ва кумитаҳои маҳал, Бахши њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, Маркази минтаќавии њамоњангсозии барнома, Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон;

 

- Тартиби гузаронидани эътимоднокии дурустии маълумот (верификатсия) дар татбиќи механизми таъин ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої;

 

- фаъолияти Комиссияи мањаллї, ки бо маќсади пешгирии омилњои коррупсионї, таъмини шаффофият дар раванди муайян намудани оилањо ва шањрвандони дар асл камбизоат љињати ба онњо таъин ва пардохт намудани кумакпулии унвонии иљтимої таъсис дода шудаанд.

 

Иштирокчиёни семинари мазкур бо маводи омўзишї аз љумла бо маљмўи санадњои меъёрии њуќуќї ва тавсияњои методї дар шакли китобча- 90 адад ва буклет оид ба кумакњои унвонии иљтимої  82 адад таъмин гардиданд.